Sotealan ammatillinen koulutus Satakunnassa. #parhaathoitajat

Opiskele lähihoitajaksi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Harjavalta, Kankaanpää, Kokemäki ja Ulvila

Lähihoitajan työ on monipuolista ja lähihoitajille riittää töitä. Monet opiskelijamme pääsevät työelä­mään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojensa ohessa.

Sotealalla on myös iso joukko oppisopimusopiskelijoita, jotka opiskelevat uuteen ammattiin oman työnsä ohella.

Lähihoitajan ammattinimikettä voi käyttää vain so­siaali- ja terveysalan tutkinnon suorittanut. Sote­alan työtehtäviin palkataan pääasiassa alan tutkin­non suorittaneita.

Lähihoitajaksi opiskelu on maksutonta.

Opintoja voi suorit­taa monimuotoisesti päivä- tai iltaopintoina. Opiske­lijoilla on myös mahdollisuus vaihtaa opiskelumuoto­aan ja opiskelupaikkakuntaa opintojen aikana.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään aidosti oma hen­kilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alka­essa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskeli­jan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluval­miudet.

Lähihoitaja tekee työtään ihmisten parissa ja työ on käytännönläheistä. Koulutukseen sisältyy oppimista työelämässä, jossa on tavoitteena yhdistää teoreettista osaamista käytännön tehtä­viin. Opiskeli­joiden osaamista arvioidaan työelämässä: alan työtehtävissä ja yhteistyössä alan ammattilais­ten kanssa.

Opiskelijat suorittavat  kaksi pa­kollista tutkinnon osaa:

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Pakollisten tutkinnon osien jälkeen opiskelijat ha­kevat valitsemiinsa osaamisalaopintoihin. Sata­edussa jokainen opiskelija saa vapaasti valita osaa­misalansa opetustarjonnasta.

Monipuolinen lähihoitaja-koulutus antaa mahdollisuuden työskennellä alan erilaisissa työtehtävissä.

Hakulomakkeet tästä linkistä Opiskele lähihoitajaksi

Opiskelun monimuotoisuus

Sosiaali- ja terveysalan tutkinnon voi suorittaa Sataedussa päivä- tai iltaopintoina. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään koulutuksen aikana oma opiskelusuunnitelma. Aiemmin hankittu osaaminen lyhentää koulutusaikaa. Tutkinnosta suoritetaan kolmannes sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla työssäoppien.

Osaamisalat vahvistavat ammattitaitoa

Koulutus sisältää kaikille pakolliset tutkinnon osat, joiden jälkeen opiskelijat hakevat osaamisalaopintoihin. Sataedun opinto-ohjaaja ja oma ryhmänohjaaja tukevat opiskelijaa valinnassa.

Monet valmistuneet lähihoitajat täydentävät vielä koulutustaan suorittamalla toisen osaamisalan laajentaakseen ammattitaitoaan. Näin he voivat siirtyä esimerkiksi uusiin työtehtäviin tai monipuolistaa tehtäväkuvaansa.

Osaamisalat

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Jalkojenhoidon osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Suunhoidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala

Sataedussa opiskelijat saavat aidosti valita oman osaamisalansa. Kun hakeudut koulutukseen, sinun ei vielä tarvitse tietää minkä osaamisalan valitset.

Valmis lähihoitaja: Vahvista osaamistasi. Suorita uusi osaamisala.

Hakulomakkeet tästä linkistä Opiskele lähihoitajaksi

Hyvältä lähihoitajalta edellytetään

On tärkeää, että lähihoitajalla on käytännön kasvatus-, hoito- ja huolenpito- sekä kuntoutustaitojen lisäksi hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. Lähihoitajalla tulee olla vahva ammattieettinen harkintakyky ja hyvä ongelmanratkaisukyky, koska työ on hyvin käytännönläheistä.

Lähihoitajan työ sopii hyvin tekijöille, jotka ovat aidosti kiinnostuneita ihmisistä ja tulevat heidän kanssaan hyvin toimeen. Sosiaaliset taidot ja empatiakyky ovat tärkeitä lähihoitajalle.

Työ alalla on myös ajoittain fyysisesti raskasta, joten hyvä kunto on lähihoitajalle eduksi.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset (SORA) löytyvät osoitteesta http://www.sataedu.fi/sora.

Koulutus on maksutonta.

Alalle tarvitaan aikuisia, osaavia tekijöitä.

Lähihoitajatyön monipuolisuus ja vaihtoehdot sopivat hyvin aikuisille ja ammatinvaihtajille. Sataedu tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet alan opiskeluun aikuiskoulutuksena.

Opiskelu on joustavaa. Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma opiskelusuunnitelma. Tutkinnon voi suorittaa oman työn ohessa.

Lähihoitajan  työpaikkoja ovat esimerkiksi 

 • Vanhainkodit tai palvelutalot
 • Päivätoiminta tai palvelukeskukset
 • Dementiayksiköt tai asiakkaan koti
 • Terveyskeskukset tai sairaalat
 • Lääkäri- ja työterveysasemat
 • Hammashoitolat
 • Kotihoito
 • Toiminta- ja työkeskukset tai työpajat
 • Päiväkodit ja koulut
 • Lastensuojelun yksiköt tai perhetyö
 • Vammaistyön toimintaympäristöt
 • Mielenterveys- ja päihdehuollon yksiköt
 • Kuntoutumisyksiköt
Hakulomakkeet tästä linkistä Opiskele lähihoitajaksi

Jo ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittaneet hakevat suoraan. Peruskoulun päättävät hakevat yhteishaussa.

Oppisopimuksella lähihoitajaksi

 • Oppisopimuskoulutus perustuu työsuhteeseen.
 • Opiskelijan tulee itse etsiä työpaikka.
 • Työnantaja maksaa opiskeluajalta palkkaa.
 • Työajan tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa.
 • Oppisopimuskoulutukseen voi siirtyä myös opintojen eri vaiheessa.
 • Koulutukseen ei ole erillistä hakuaikaa.
Lisätietoja oppisopimuksesta

Merja Tuomola, sotealan oppisopimuskoordinaattori 

puh. 040 199 4109, merja.tuomola@sataedu.fi