Suorita sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Harjavalta, Kankaanpää, Kokemäki ja Ulvila

Opiskele työhön, jolla on merkitystä

Lähihoitajan työ on monipuolista ja lähihoitajille riittää töitä. Monet opiskelijamme pääsevät työelä­mään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojensa ohessa.

Sotealalla on myös iso joukko oppisopimusopiskelijoita, jotka opiskelevat uuteen ammattiin oman työnsä ohella.

Lähihoitajan ammattinimikettä voi käyttää vain so­siaali- ja terveysalan tutkinnon suorittanut. Sote­alan työtehtäviin palkataan pääasiassa alan tutkin­non suorittaneita.

Lähihoitajaksi opiskelu on maksutonta.

Päivä- tai iltaopintoina

Opintoja voi suorit­taa monimuotoisesti päivä- tai iltaopintoina. Opiske­lijoilla on myös mahdollisuus vaihtaa opiskelumuoto­a ja opiskelupaikkakuntaa opintojen aikana.

Oma HOKS

Jokaiselle opiskelijalle tehdään aidosti oma hen­kilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alka­essa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskeli­jan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluval­miudet.

Työpaikalla tapahtuva koulutus

Lähihoitaja tekee työtään ihmisten parissa ja työ on käytännönläheistä. Koulutukseen sisältyy oppimista työelämässä, jossa on tavoitteena yhdistää teoreettista osaamista käytännön tehtä­viin. 

Opiskeli­joiden osaamista arvioidaan työelämässä alan työtehtävissä ja yhteistyössä alan ammattilais­ten kanssa.

Tutkinnon suorittaminen

Opiskelijat suorittavat opintojen alussa kaksi pa­kollista tutkinnon osaa. Sen jälkeen opiskelijat ha­kevat valitsemiinsa osaamisalaopintoihin. Sata­edussa jokainen opiskelija saa vapaasti valita osaa­misalansa opetustarjonnasta.

Katso tutkinnon muodostuminen tästä linkistä

Lähihoitajan työpaikkoja

 • Vanhainkodit tai palveluasuminen
 • Päivätoiminta
 • Dementiayksiköt
 • Terveyskeskukset tai sairaalat
 • Lääkäri- ja työterveysasemat
 • Hammashoitolat
 • Kotihoito
 • Toiminta- ja työkeskukset tai työpajat
 • Päiväkodit ja koulut
 • Lastensuojelun yksiköt tai perhetyö
 • Vammaistyön toimintaympäristöt
 • Mielenterveys- ja päihdehuollon yksiköt
 • Kuntoutumisyksiköt

Haluatko opiskella?