Janette Jokinen opiskelee Sataedussa kuntoutus, tuki- ja ohjauspalveluiden erikoisammattitutkintoa ja luo samalla työpaikalleen uutta asiakastyön toimintamallia.

”Työllisyyspalveluissa nähtiin tarvetta tekijälle, oma-aloitteisuuteni tuotti tulosta ja ovi sinne avautui.”

Janette aloitti uudessa työssään samaan aikaan, kun opinnot Sataedulla alkoivat. Kouluttautuminen tuli eteen, koska työpaikka kaupungin sisällä vaihtui hänen omasta aloitteestaan.

Oma toive Janettelle oli päästä ohjaukselliseen työhön ja koulutus on hänen mielestään antanut perustan tulevalle toimenkuvalleen, jonka ammattinimike ei ole vielä tiedossa. Toimenkuva tulee olemaan joka tapauksessa uusi kaupungin työllisyyspalveluissa.

”Toimenkuva on kehittynyt ja muovautunut koulutuksen myötä ja työ on ollut jo nyt paljon uuden mallin luomista, kertoo Janette.”

Työllisyyspalveluiden ja TYP:n kanssa on yhteisesti suunniteltu uutta, asiakastyön toimintamallia, joka vastaa työnohjaajan työtä. Toimenkuvaa luodessa mietitään miten resurssointi olisi järkevintä asiakkaan jatkopolkua ajatellen.

Koulutus on antanut kokonaisnäkemystä palvelutarpeesta

Janette mielestä kuntoutus, tuki- ja ohjauspalveluiden opintojen ansiosta hänellä on parempi kokonaisnäkemys asiakkaan palvelutarpeesta ja sen verkostoimisessa työllisyyspalveluiden sisällä.

”Itse näen, että olen linkki eri palveluiden keskellä, toteaa Janette.”

Minun tehtäväni on jalkautua mm. työkokeilu- tai kuntouttavan työtoiminnan paikkoihin ja lähteä sitä kautta tukemaan asiakasta ja miettimään heille sopivia palvelupolkuja.

Tavoitteena on saada asiakkaalle paras mahdollinen tuki myös näiden palveluiden jälkeen.  Tämän hetkinen suurin haaste onkin, että tukitoimien päättyessä myös palvelut päättyvät.

Janetten luoman toimintamallin avulla palveluita pidettäisiin yllä, jotta polku kantaisi pidemmälle ja jatkumo olisi pidempi.

Koulutus on antanut raamit Janetten toteutukselle, malli ja perustus ovat tulleet koulutuksen kautta.

Ilman koulutusta kokonaisuudesta olisi tullut Janetten mielestä helposti osa irrallisia palasia.

Koulutus on auttanut näiden elementtien yhdistämisessä ja koulutuksen aikana on syntynyt valtavasti oivalluksia, joita on voinut hyödyntää omassa työssään.

Työnantaja on mahdollistanut uuden mallin luomisen

Luovan kehittämistyön ja kouluttautumisen taustalla on ollut luonnollisesti työnantaja, joka on omalla toiminnallaan mahdollistanut tämän kaiken.

Työnantaja on ollut rinnalla, tukenut ja myös ollut mukana prosessin kehittämisessä.

Tavoitteena yhteistyössä on ollut laajentaa monialaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja kehittää samalla myös tiimityöskentelyn mallia.

”Typ:n esimies on ollut tiiviissä yhteistyössä kokemuksellaan luotsaamassa mallia ja työtapaa.”

Oma osuuteni prosessissa on ollut perehtyminen, uusien näkökulmien esiin tuominen, ohjaajien ja asiakkaiden haastattelut. Asiakkaiden näkemyksien perusteella on saatu tärkeää tietoa asiakaspolun haasteista ja kehittämiskohdista.

”Tärkeintä kehitystyössä on ollut keskittyä asiakkaisiin ja lähteä heidän tarpeistaan liikkeelle, painottaa Janette.”

Toimintamallia on myös kehitetty hyvin asiakaskeskeisesti ja lähdetty miettimään prosessia asiakkaan yhteistyökumppaneiden kanssa tiiviissä yhteistyössä.

Kehitystyö jatkuu, kuten opinnotkin

Vaikka tällä hetkellä runko ja raamit uudelle toimintamallille on luotu, niin kehitysasteita löytyy vielä paljon Janette mielestä.

Tärkeää on tulevaisuudessa yhteensovittaa toimintaa ja koulutuksen avulla saatua uutta tietoa.

”Oivallukset tapahtuvat arjessa ja se on ehdottomasti Janetten mukaan parasta oppimista.”

Koulutuksen aikana prosessointikyky on kehittynyt. Lisäksi Janetten mukaan hän on saanut lisää tietoa palveluista, yhteistyöverkostoista ja monialainen näkemys asiakkaan tilanteesta on laajentunut.

”Oman työn näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää hahmottaa asiakkaan kokonaisvaltainen palvelupolku, toteaa Janette.”

Koulutus on auttanut myös kehittymään ammatillisesti, luomaan omaa uutta uraa ja laajentamaan ymmärrystä palvelujärjestelmästä.

Koulutuksen avulla oma tietopohja on laajentunut kuten myös ymmärrys moniammatillisen työskentelyn merkityksestä.

”Kun oma toiminta ja työskentelyprosessi selkeytyvät, hahmottaa oman toiminnan ja sen kehittämistarpeet selkeämmin.”

Janetten mielestä koulutusta pitäisi tuoda enemmän esille, koska se tarjoaa loistavan mahdollisuuden kehittää omaa työtään, prosessointikykyä ja tietopohjaa tehdä työtä asiakkaiden kanssa sosiaali- ja terveysalalla.

Aurinkoista kesää kaikille!

Terveisin Janette Jokinen, Sataedun opiskelija

FAKTA: TYP – Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on TE-toimiston, kunnan ja Kelan yhteinen toimintamalli, joka palvelee pidempään työttömänä olleita työnhakijoita. (lähde: https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/monialainen_yhteispalvelu/index.html)