Hoiva-alan startista varmuutta ja motivaatiota opintoihin 

Monipuolisella hoiva-alalla riittää töitä ja mahdollisuudet opiskella alalle ovat moninaiset, tietää alan opiskelijoita pitkään ohjannut Sataedun sote-alan opinto-ohjaaja Piia Lahti. Alaa harkitseva voi tarvita tukea ja ohjausta monestakin syystä. 

– Hoiva-alalle hakeutuvalle voi olla haasteellista hahmottaa, mitä kaikkia mahdollisuuksia ala tarjoaa. Voi myös olla, ettei hakija ole varma siitä, onko hoiva-ala se oma juttu. Ala on voinut olla hakijalle se pitkän ajan haave, johon ei ole vain rohjennut tarttua. Hakijalla voi olla myös epäilyksiä omiin opintoihin liittyen: pystynkö, pärjäänkö ja osaanko. Nämä ajatukset ovat turhia, koska aina voi hakea varmuutta tulevaan opiskeluun ja hoiva-alan työhön osallistumalla hoiva-alan starttiin, Piia Lahti kertoo. 

Opinto-ohjaaja jokaisen opiskelijan tukena  

Sataedu järjestää starttikouluksia yhteistyössä maakunnan työvoimakoulutuksista vastaavan Satakunnan TE-palveluiden kanssa. Hoiva-alan starttikoulutus on yksi suosituista ammattistarteista. 

Hoiva-alan startti on Piia Lahden mukaan loistava väylä tutustua hoiva-alan opintoihin ja alan työpaikkoihin. Opiskelijoita ohjataan tiiviisti koko koulutuksen ajan ja jokaiselle laaditaan henkilökohtainen kouluttautumissuunnitelma opintojen aikana. 

– Kaikki starttikoulutuksen suorittaneet ei aina hakeudu koulutuksen päätyttyä suoraan hoiva-alalle tai koulutuksiin. Opinto-ohjaajan näkökulmasta on tärkeää, että jokaiselle hakijalle ja opiskelijalle löytyy juuri se oma polku, vaikkei se hoiva-alalle veisikään. Suurin osa Sataedun starttiopiskelijoista on kuitenkin innostunut hoiva-alasta ja kiinnostunut jatkamaan hoiva-alalla, koska he ovat opintojensa aikana huomanneet pystyvänsä, pärjäävänsä ja osaavansa kertoo Piia Lahti opiskelijoidensa valinnoista koulutuksen jälkeen.  

Starttiopiskelijoille on tehty hyvin yksilöllisiä polkuja. Osa heistä on jatkanut lähihoitaja- tai hoiva-avustajaopintoihin ja osa on kiinnostunut kasvatus- ja ohjausalasta. Joukossa on myös esimerkiksi ammattikorkeakoulun valinneita sekä alan työkokeilua jatkaneita.   

Piia Lahti

Yksi Sataedun hoiva-alan starttikoulutukseen viime syksynä osallistuneista opiskelijoista kertoi koulutuksen olleen parasta, mitä hänelle on pitkään aikaan tapahtunut. Hän on todella tyytyväinen siitä, että hän hakeutui alalle juuri hoiva-alan startin kautta. Startti mahdollisti hänelle yksilöllisen koulutuspolun ja antoi hyvät eväät opintojen aloittamiseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa. 

Menestyksekkäitä opintoja ja yhteistyötä 

Hoiva-alan startti on opinto-ohjaajan näkökulmasta innostava ja mielenkiintoinen koulutuskokokonaisuus, jossa tehdään tiivistä yhteistyötä opiskelijan, TE-palveluiden ja  työelämänkin kanssa. Kaikkien toimijoiden tavoitteena on saada laadittua toimiva ja realistinen jatko-opintosuunnitelma, kouluttaa opiskelija häntä kiinnostavalle alalle ja auttaa työllistymään. 

Hoiva-alan startti mahdollistaa muita työvoimakoulutuksia laajemmat koulutusmahdollisuudet. Mikäli koulutussuunnitelma on hyvin perusteltu ja se mahdollistaa opiskelijan työllistymisen alalle, niin monet opintopolut ovat olleet mahdollisia, näin esimerkiksi hammashoitajan kuin kasvatus- ja ohjausalankin koulutuksiin. 

Piia Lahti kiittää sujuvista starttikoulutuksista Sataedun yhteistyökumppanin Satakunnan TE-palveluiden ammattitaitoista työvoimakoulutustiimiä. 

 On ilo tehdä yhteistyötä erittäin osaavan tiimin kanssa. Tiiviin yhteistyön palkintona ovat olleet äärimmäisen tyytyväiset opiskelijat ja heidän antama positiivinen palaute. .”

Piia lahti
Sataedun sotealan opiskelijat voivat luottaa tähän naiskolmikkoon.  Koulutuspäällikkö Heli Sulkava (vas.) vastaa koulutuksen laadusta, opinto-ohjaaja Piia Lahti tukee opiskelijoita opintojen suunnasta ja oppisopimuskoordinaatti Merja Tuomolalta saa apua siinä vaiheessa, kun oppisopimuskoulutus on ajankohtaista.  

FAKTA

Starttikoulutus on työvoimakoulutusta ja tarkoitettu 20-vuotta täyttä­neille työttömille tai työttömyysuhan alai­sille.

Koulutuksen sisältö:

  • Tutustutaan hoiva-alan ammatteihin, koulutusvaihtoehtoihin ja ammattitaito­vaatimuksiin
  • Perustaidot hoiva-alalle: vuorovaiku­tustaitoja, ammattietiikkaa, aseptiikkaa, anatomiaa ja fysiologiaa
  • Kasvatustyön ja lääkehoidon perusteet, ravitsemus ja ergonomia
  • Ensiavun perusteet, hygieniapassi ja sosi­aali- ja terveysalan turvakortti.
  • Tutustutaan alan työ- ja koulutuspaikkoi­hin

Koulutuksen toteutus:

  • Kesto noin neljä kuukautta
  • Koulutuksia toteutetaan sekä Harjavallassa että Ulvilassa
  • Koulutus toteutuu päiväopintoina, klo 9.00–14.30 välillä
  • Koulutukseen sisältyy viiden viikon työelämäjakso

Haku:

http://www.te-palvelut.fi, työvoimakoulutuk­set. Hae koulutusnumerolla tai hakusanalla ”Sataedu”.

Lisätietoja eri koulutus vaihtoehdoista:

Sataedu Piia Lahti, puh. 040 199 4154, piia.lahti@sataedu.fi