Syksyllä 2021 sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijat, jotka opiskelevat mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalaa, saivat mahdollisuuden suunnitella, toteuttaa ja arvioida ehkäisevän päihdetyön tapahtuman projektina Sataedun Ulvilan eri alojen opiskelijoille.

Ehkäisevä päihdetyön tapahtuma oli osa Sataedu Ulvila hyvinvointi-toimintaa ja valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön teemaviikkoa.

Projekti toteutettiin projektioppimisen keinoin ja tavoite oli kokeilla, voidaanko opiskelijoiden osallisuuden kokemusta edistää tämän tyyppisellä pedagogisella ratkaisulla.

Projektin ”pääpiruna” toimi mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan toinen vastuuopettaja Niina Salovaara: projekti liittyi hänen ylemmän ammattikorkeakoulutuksensa kehittämistehtävään.

Projektin avulla siis kehitettiin

 • opiskelijoiden osaamista
 • edistettiin osallisuutta
 • kokeiltiin uutta oppimisympäristöä
 • tuotettiin toimintaa oppilaitoksen hyvinvoinnin vuosikelloon.

Projektiin saatiin mukaan myös Sataedu Nakkilan opiskelijoita. Nakkilan opiskelijat vastasivat projektin dokumentaarisesta valokuvauksesta ja markkinointimateriaalin tuottamisesta.

Opiskelijoiden vallankaappaus

Opiskelijat saivat vastuun projektin suunnittelusta ja toteutuksesta. Tarkoitus oli kääntää perinteinen opettaja-johtoinen opetus opiskelija-johtoiseksi toiminnaksi.

Opiskelijat mukautuivat uudenlaiseen tilanteeseen alkuhämmennyksen jälkeen hienosti.

Tekeminen tapahtui pienryhmissä suunnittelusta toteutukseen asti. Mitään valmista suunnitelmaa ei siis ollut olemassa. Opiskelijoiden saama ohjeistus sisälsi tapahtuman päivämäärän, teeman, tapahtumapaikan ja budjetin. Samalla luvattiin, että tapahtumaan tulee osallistumaan Ulvilan toimipaikan muut opiskelijat.

” Mitähän tästä tulee, kauhun sekaiset tunteet” .

projektiin osallistunut opiskelija projektin alussa

” Tämä on ihan loistava idea, kun ei ole mitään valmista olemassa ”

projektiin osallistunut opiskelija loppupalautteessaan

Monen kokin tapahtuma

Opiskelijat toimivat pienryhmissä vastuullisesti ja itseohjautuvasti. Opettajan ohjausta sai tarpeen mukaan ja sitä hyödynnettiin vaihtelevasti. Opiskelijat ideoivat toiminnan sisällöt ja tutustuivat teemaansa syvemmin.

Yhdet hankkivat tarvittavaa materiaalia esimerkiksi tilaamalla maksuttomia materiaaleja valtakunnallisilta toimijoilta. Toiset hankkivat sponsorointia esimerkiksi jakotavaraksi tai palkinnoiksi.

Niin kuin kaikissa projekteissa tässäkin projektissa tuli mutkia matkaan. Vastoinkäymisistä huolimatta kaikki oli valmista aikataulussa – niiltä osin, kun se oli mahdollista.

Tapahtuma toteutui suunnitelmien mukaan Sataedu Ulvilan liikuntasalissa 9.11.2021.

Reilut 120 Ulvilassa opiskelevaa opiskelijaa eri aloilta osallistui opettajiensa johdolla tapahtumaan: näin valtakunnallisen ehkäisevän päihdetyön viikon lonkerot saavuttivat ison määrän ammattiin opiskelevia opiskelijoita.

Mukana ja yllättävä lisä koulupäivään

tapahtumaan osallistunut

Näistä on vähän vaikeaa puhua, mutta ihan kiva tapahtuma

tapahtumaan osallistunut

Yhteinen muisteluhetki

Kollektiivinen muistelu tuottaa tarina-janan. Tätä metodia käytettiin kokoamaan projektin antia ja opiskelijoiden kokemuksia saatiin nostettua myös esiin. Muisteluhetki järjestettiin viikko tapahtuman jälkeen ja siihen osallistuivat projektin toteuttaneet mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan opiskelijat sekä Nakkilan yksikön valokuvauksen opiskelijat.

Muisteluhetkessä käytiin läpi koko prosessi. Hetkessä jaettiin onnistumisia ja etsittiin kehitettäviä asioita tulevaisuuden varalle. Opiskelijat tekivät myös kirjallisen arvioinnin omasta osuudestaan ja osaamisen kehittymisestä.

Kokonaisuudessa projekti oli onnistunut kokonaisuus.Vastaus kysymykseen ”Edistääkö projektioppimien osallisuutta?” oli selkeä ”KYLLÄ”.

Opiskelijoiden antaman palautteen mukaan projektioppimisessa kehittyivät myös monet muut taidot kuten

 • vastuullisuus
 • itseohjautuvuus
 • yhdessä tekeminen
 • monialainen yhteistyö
 • ristiriitojen selvittäminen
 • aikapaineen kanssa painiminen
 • joustavuus
 • toisen kuuntelemisen taito
 • oman mielipiteen esittämisen taito
 • vuorovaikutustaidot
 • yhteistyön tekeminen opiskelijoiden kesken joita ei tunne
 • kärsivällisyys
 • mukautuminen muuttuviin tilanteisiin
 • turhautumisen sietokyky
 • pienryhmän kasassa pitämisen taidot.

Hitti vai huti, toteutetaanko enää koskaan vastaavaan projektia opettajan näkökulmasta?

Hajanaiset ja muuttuvat opetusryhmät hyötyvät selkeästi projektioppimisen pedagogiikasta. Se luo yhteistä tekemistä ja tilanteita, joissa opiskelija antaa oman työpanoksensa yhteiseen hyvää ja näin syntyy jotain suurempaa.

Osallisuuden kokemusta voidaan vaalia ja edistää tämän tyyppisellä toiminnalla selkeästi. Opiskelijoilta saamani palauteen perustella projektissa syntyi myös muuta erittäin tärkeää osaamista tuleville sote alan ammattilaisille, jota en olisi itse osannut ennustaa tapahtuvan näin laajasti.

Projekti toteutettiin nyt omassa oppilaitoksessa, mutta olisi aivan hyvin myös siirrettävissä muihin ympäristöihin ja tietylle kohderyhmälle kohdennettavaksi.

Tuleeko toiminnalla jatkoa? Kyllä tulee, tavoite on tulevaisuudessa järjestää vuosittain vaihtuvalla opiskelijaryhmällä jotain saman tyyppistä toimintaa ehkäisevän päihdetyön viikolle. Siitä mitä toiminta pitää sisällään, päättävät ja vastaavat tulevat opiskelija ryhmät.

Lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia, jotka mahdollistivat projektin toteutumisen ja erityisesti siihen osallistuneita opiskelijoita.

Niina Salovaara

Niina Salovaara toimii mielenterveys- päihdetyön osaamisalan toisena vastuuopettajana. Osaamisala sopii myös hyvin täydennyskoulutukseksi jo valmistuneelle lähihoitajalle.

 • Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet kohdata mielenterveys- ja päihdeasiakas sekä hänen läheisensä.
 • Koulutuksessa opitaan tukemaan mielenterveys- ja päihdeasiakasta arjen haasteissa.
 • Koulutuksessa perehdytään mielenterveys- ja päihdehäiriöihin ja siihen miten ne vaikuttavat asiakkaan hyvinvointiin.
 • Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii tunnistamaan päihteiden liikakäyttöön liittyviä haasteita ja niiden vaikutusta asiakkaaseen sekä läheisiinsä.

Lisätietoja ja haku https://sataedu.fi/koulutus/mielenterveys-ja-paihdetyon-osaamisala/