Ikääntyessä tapahtuu paljon elämäntilanteiden, sairastumisten ja toimintakyvyn muutosten myötä. Muutoksista huolimatta voidaan elää mielekästä elämää ja kokea voivansa hyvin.

Mielekkään ja merkityksellisen arjen rakentaminen tulisi toteuttaa jokaisella omalla tavallaan. Omannäköiseen arkeen kuuluvat niin säännönmukaiset rutiinit kuin vaihtelevat päivien sisällöt. Jokaisen ikääntyneen ihmisen tulisi voida tuntea elämänsä mielekkääksi, merkitykselliseksi sekä olonsa arvostetuksi.

Mielekkään arjen toteutumiseksi elinympäristöllä, aktiivisella arjella ja oman elämän hallinnalla on suuri merkitys. Rutiinit, kuten päivärytmi ja sen mukaan toistuva säännöllisyys arkitoimissa tuovat turvallisuutta ja jatkuvuutta. Myös perustarpeet, kuten riittävä uni, monipuolinen ravitsemus ja liikunta ovat tärkeitä.

Mielekkään arjen kokemuksen kulmakiviä ovat henkilökohtaiset arvot, elämänkokemus, myönteiset tunteet, ihmissuhteet ja toiveikkuus.

Jokaisella on oma tarinansa ja yksilölliset tarpeensa.

Arjen mielekkyys voi koostua liikkumisesta luonnossa, sanomalehtien lukemisesta, ystävien tapaamisesta, musiikista, taiteesta jne. Ikääntyessä näiden toteutumiseen voidaan tarvita tukea ja tähän on myös vastattava. Ikääntyneen ihmisen omia voimavaroja ja vahvuuksia tunnistamalla sekä hyödyntämällä voidaan rakentaa arjen mielekkyyttä elämän tuomissa muutostilanteissa. Kun aktiivisen osallisuuden tekemisen mahdollisuudet vähenevät, elämän mielekkyyden kokemuksissa korostuvat kohtaaminen ja sosiaaliset suhteet.

Mielekkyyttä voidaan kokea myös, jos sitä mahdollistetaan ja toteutetaan yhdessä.

Osallistavalla ja viihtyisällä ympäristöllä luodaan ikääntyneelle ihmiselle kodikasta ja merkityksellistä arkea, joka parantaa elämänlaatua. Olisi hyvä pysähtyä miettimään, mitkä asiat ovat elämässä tärkeimpiä, tuottavat iloa, hellivät mieltä sekä lisäävät hyvinvointia. Merkityksellistä ja mielekästä arkea voidaan mahdollistaa myös hyvinvointiteknologian avulla.

Ikääntyneellä ihmisellä osallisuuden kokemisessa korostuu aktiivinen elämä turvallisessa ympäristössä.

Jokainen ihminen kohtaa elämän merkityksellisyyden omien kokemustensa kautta. Elämän merkityksellisyys on niissä asioissa, joiden parissa ja äärellä on kokenut elämänsä mielekkääksi. Merkityksellistä on yhteys tärkeinä pitämiinsä ihmisiin ja asioihin. Niin ikään tärkeitä ovat asiat, joissa on voinut olla osallisena tai joiden kautta on voinut toteuttaa itseään.

Tärkeää on nähdä elämäntarinoiden merkityksellisyys.

Osallisuuden kokeminen ja sosiaaliset verkostot parantavat elämänlaatua, vähentävät syrjäytymisen riskiä, edistävät liikuntakykyä, aktivoivat aivotoimintoja, tukevat itsetuntoa sekä kohottavat mielialaa. Ikääntynyt ihminen kokee itsensä osalliseksi, kun hän voi vaikuttaa oman elämänsä kulkuun, yhteisiin asioihin ja osallistua yhteisön toimintaan.

Oikein kohdennetuilla koulutuksilla kehitetään hoivatyötä, joka korostaa vahvasti ikääntyneiden ihmisten yksilöllistä huomioimista, omia voimavaroja ja ainutlaatuista elämänhistoriaa päivittäisessä elämässä.

Ikääntyessä mielekkään arjen tueksi on tärkeää ennakoida ja huomioida oikeudellinen turva esimerkiksi edunvalvontavaltuutuksen tai hoitotahdon kautta.

Tutustu Sataedun koulutustarjontaan www.sataedu.fi/soteala

Maaria Hemiä, Mirva Saarinen, Krista Toivonen, Anu Tuominen, Sataedu, vanhustyön lehtorit

Heli Sulkava, Sataedu, koulutuspäällikkö, hyvinvointi

Kuva: Johanna Tähtinen